Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTPATHS THROUGH AND CONNECTING TO COED MELYN OPEN SPACE, OFF RISCA ROAD, NEWPORT) (FOOTPATH NUMBERS 384/28, 384/27, 384/26, 384/25, 384/24, 384/23)

Notice ID: NP4384361

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTPATHS THROUGH AND CONNECTING TO COED MELYN OPEN SPACE, OFF RISCA ROAD, NEWPORT) (FOOTPATH NUMBERS 384/28, 384/27, 384/26, 384/25, 384/24, 384/23)

(TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE)

ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any person from proceeding along the footpaths through, and connecting to, Coed Melyn Open Space, Off Risca Road, Newport.

The alternative route is through St Woolos Cemetery and nearby footways.

The reason for making the order is for surface improvement works.

The order is operative from 1 January 2020 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.

It is anticipated that the works will be completed in 10 weeks.

Dated: 18 December 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(POTL-DROED DRWY A CHYSYLLTU A COED MELYN GOFOD AGORED, HEOL Y RISG, CASNEWYDD)

(RHIFAU POTL-DROED 384/28, 384/27, 384/26, 384/25, 384/24, 384/23) GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2019

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr troed drwodd a chysylltu a nhw Coed Melyn Gofod Agored, Heol Y Risg, Casnewydd.

Y llwbyr amgen yw St Woolos Mynwent a thraedfeydd cyfagos.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw gwaith gwella wyneb.Bydd y gorchymyn yn weithredol o 1 Ionawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf.

Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 10 wythnosau.

Dyddiad: 18 Rhagfyr 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP4384361.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices