Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (NASH ROAD, NEWPORT) & (HANDSWORTH STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4384322

Notice effective from
16th December 2019 to 15th January 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (NASH ROAD, NEWPORT) & (HANDSWORTH STREET, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along (a) Nash Road from its junction with Traston Road to its junction with Lee Way, including the turning circle outside Lliswerry High School and (b) Handsworth Street from its junction with Bilston Street/Loftus Walk to its junction with Loftus Lane for its entire length. Alternative routes will be available. Access to properties along the closed roads will be maintained for residents and contractors.The reason for making the order is to enable resurfacing and related engineering works to take place. The proposed order will be operative from 7 January 2020 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect for approximately 1 week per site between the hours of 09.30am to 15.30pm.The closed road will be re-opened each afternoon following the hours of day time working. Pedestrian and emergency vehicle access will be available at all times.

Dated: 16 December 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(NASH ROAD, CASNEWYDD) & (HANDSWORTH STREET, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith

0 wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (a) Nash Road o'i chyffordd a Traston Road hyd at ei chyffordd a Lee Way, gan gynnwys y cylch troi y tu allan i ysgol uwchradd Lliswerry a (b) Handsworth Street o'i chyffordd a Bilston Street/ Rhodfa Loftus hyd at ei chyffordd ag Loftus Lane am ei hyd cyfan. Bydd llwybrau amgen ar gael. Bydd mynediad i eiddo ar hyd y ffyrdd caeedig yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr a chontractwyr. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi i waith gosod wyneb newydd a gwaith peirianyddol cysylltiedig ddigwydd. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 7 Ionawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nad yw n hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith y bwriedir ei wneud wedi cael ei gwblhau, pa un bynnag yw r cynharaf. Rhagwelir y bydd y cau yn weithredol am oddeutu1 wythnos y safle rhwng 09.30 am a 15.30 pm. Bydd y ffordd gaeedig yn cael ei hailagor bob prynhawn yn dilyn oriau o weithio yn ystod y dydd. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau argyfwng ar gael bob amser.Dyddiad: 16 Rhagfyr 2019

G D Price, Pennaeth cyfraith a rheoleiddio, y

Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384322.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices