Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (FISH HOUSE LANE, GOLDCLIFF, NEWPORT) FOOTPATH NUMBERS 401/16, 401/15) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2019

Notice ID: NP4384258

Notice effective from
11th December 2019 to 10th January 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (FISH HOUSE LANE, GOLDCLIFF, NEWPORT) FOOTPATH NUMBERS 401/16, 401/15) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along the footpath at Fish House Lane, Goldcliff, Newport.

The alternative route is Farm Field Lane, Goldcliff, Newport.

The reason for making the order is surface improvement works.

The proposed order will be operative from 2 January 2020 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.

It is anticipated that the works will be completed in 7 days.

Dated: 11 December 2019

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FISH HOUSE LANE, GOLDCLIFF, CASNEWYDD

RHIFAU POTL-DROED 401/16, 401/15)

GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2019

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybrtroed o Fish Lane, Goldcliff, Casnewydd.

Y llwbyr amgen yw Farm Field Lane, Goldcliff, Casnewydd.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw gwaith gwella wyneb.Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 2 Ionawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf.

Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 7 dyddiau.

Dyddiedig: 11 Rhagfyr 2019

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4384258.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices