Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (NO. 2)

Notice ID: NP4384279

Notice effective from
9th December 2019 to 8th January 2020

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (NO. 2)

(STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDER 2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Newport City Council in exercise of its powers under sections 32(1) and 35(1) and part IV of schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Constable of Gwent Police has on 9 December 2019 made the above Order. The Order will come into operation on 16 December 2019.

The effect of the Order will be:

1. To authorise those part of the roads specified in Schedule 1 to this Notice to be used as parking places for invalid carriages, vehicles issued to a disabled person by the Ministry of Health in lieu of an invalid carriage and any vehicle which bears at the front and in a conspicuous position badges issued by a local authority to the driver in pursuance of the scheme under section 29 of the National Assistance Act 1948, and section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970 and



2. To revoke the existing street parking for disabled persons at the locations listed in Schedule 2 to this Notice.



The Order and maps showing the affected roads may be inspected at the offices of Newport City Council, Civic Centre, Newport NP20 4UR during normal office hours Monday to Friday. If you wish to question the validity of the Order, or of any provision contained in it, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Orders, you may, within six weeks from 9 December 2019 apply to the High Court for this purpose.

DATED: 9 December 2019

G D Price, Head of Law and Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Schedule 1

Outside of: Fields Park Court, Fields Park Road; 45 Oakfield Road; 12 Batchelor Road; 9 Baldwin Street; 28 Church Street, Rogerstone; 87 Ebenezer Drive; 13 Reynolds Close; 14 Clyffard Crescent; 39 Ringwood Hill; 23 Windsor Road; 91 Somerton Road; 33 Penylan Road; 3 Delius Close; 10 Balmoral Road; 163 Christchurch Road; 87 Heather Road; 14 Wye Crescent; 1 Oliver Road; 12 Tydu View, Rogerstone; 7 Goodrich Crescent;

33 Redland Street; 42 Richmond Road; 10 Lennard

Street. Opposite: 10 Westfield Drive. At the side of: 1 Camelot Place (on Whitby Place); 56 Somerset Road (on Ronald Road).

Schedule 2

Outside of: 37 Preston Avenue; 66 Constable Drive; 4 Ben Johnson Way; 113 Stockton Road.

GORCHMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (AMRYW O FFYRDD, CASNEWYDD)

(RHIF 2) (MAN PARCIO STRYD AR GYFER POBL ANABL A DIDDYMU) 2019

HYSBYSIR TRWY HYN bod Cyngor Dinas

Casnewydd, wrth arfer y pwerau a ddyfarnwyd

iddo dan Adrannau 32(1) a 35(1) a Rhan IV

Atodiad 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar ol ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchymyn uchod ar 9 Rhagfyr 2019. Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Rhagfyr 2019.

Bydd effaith y Gorchmyn fel a ganlyn:

1. Awdurdodi defnyddio rhannau o'r ffyrdd a nodir yn Atodiad yr Hysbysiad hwn fel mannau parcio ar gyfer cerbydau pobl anabl, cerbydau a roddir i berson anabl gan y Weinidogaeth Iechyd yn lle cerbyd pobl anabl, ac unrhyw gerbyd S bathodyn a roddir gan Awdurdod Lleol yn unol S'r cynllun dan Adran 29 Deddf Cymorth Gwladol 1948 ac adran 21 Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970.



2. Dirymu r parcio Stryd presennol ar gyfer pobl anabl yn y lleoliadau a restrir yn Atodlen 2 i r hysbysiad hwn.



Mae cop'iau o'r Gorchmyn a mapiau yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR yn ystod oriau gwaith arferol y Cyngor. Os bydd person yn dymuno cwestiynu eu ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau r Ddeddf Rheoleiddo Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio S hwy mewn perthynas S'r Gorchmynion, gall ef neu hi o fewn chwe wythnos o 9 Rhagfyr 2019 wneud cais i r Uchel Lys.

DYDDIEDIG: 9 Rhagfyr 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Atodlen 1

Y tu allan i: Fields Park Court, Fields Park Road; 45 Oakfield Road; 12 Batchelor Road; 9 Baldwin Street; 28 Church Street, Rogerstone; 87 Ebenezer Drive; 13 Reynolds Close; 14 Clyffard Crescent; 39 Ringwood Hill; 23 Windsor Road; 91 Somerton Road; 33 Penylan Road; 3 Delius Close; 10 Balmoral Road; 163 Christchurch Road; 87 Heather Road; 14 Wye Crescent; 1 Oliver Road; 12 Tydu View, Rogerstone; 7 Goodrich Crescent;



33 Redland Street; 42 Richmond Road; 10 Lennard

Street. Gyferbyn: 10 Westfield Drive. Wrth ochr: 1 Camelot Place (ar Whitby Place); 56 Somerset Road (ar Ronald Road).

Atodlen 2

Y tu allan i: 37 Preston Avenue; 66 Constable Drive; 4 Ben Johnson Way; 113 Stockton Road.



Attachments

NP4384279.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices