Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CANAL TOW PATH FROM FOURTEEN LOCKS TO PENSARN COTTAGE, CWM LANE, ROGERSTONE, NEWPORT

Notice ID: NP4384133

Notice effective from
29th November 2019 to 29th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (CANAL TOW PATH FROM FOURTEEN LOCKS TO PENSARN COTTAGE, CWM LANE, ROGERSTONE, NEWPORT -
PATH NO. 406/39/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2019 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any person from proceeding along footpath from Fourteen Locks to Pensarn Cottage, Newport.
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any person from proceeding along footpath from Fourteen Locks to Pensarn Cottage, Newport.
The alternative route is the permissive bridleway through Fourteen Locks site. The reason for making the order is surface improvement works.
The order is operative from 7 December 2019 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.
It is anticipated that the works will be completed in 10 weeks.
Dated: 29 November 2019
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic
Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(LLWYBR TUAG AT Y GAMLAS O
FOURTEEN LOCKS I PENSARN COTTAGE, CWM LANE, ROGERSTONE, CASNEWYDD
- RHIF LLWYBR 406/39/1)
GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2019
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd with weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd Ilwybr troed o Fourteen Locks i Pensarn Cottage, Casnewydd.
Y Ilwybr amgen yw y llwybr ceffylau caniataol drwodd Fourteen Locks safle.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw gwaith gwella wyneb.
Bydd y gorchymyn yn weithredol o 7 Rhagfyr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, pun bynnag sydd gynharaf.
Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 10 wythnosau.
Dyddiedig: 29 November 2019
G.D. Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4384133.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices